โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3,4)

กลุ่มงานวิชาการและกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์สุรัตนา ทศนุต หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3,4) สำหรับการเรียน การสอนในปีการศึกษา 2564 เพื่อการพัฒนาการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3 และ มคอ.4 ) สอดคล้องกับ มคอ. 2 และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน