โครงการฝึกอบรมการบูรณาการทฤษฏี – เทคนิคบริการสุขภาพเชิงสังคม

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนกดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการ บูรณาการทฤษฎี – เทคนิคบริการสุขภาพเชิงสังคมจิตวิทยาแนวใหม่ (Intergrative Innovative Theories & Technique in Psycho – Social Health Care)

  • ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 7- 10 พฤษภาคม 2556
  • ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2556
  • ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2556

ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลา จังหวัดนครปฐม

จึงขอเรียนเชิญท่าน/อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในโครงการจำนวน 2 ท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท่านใดที่สนใจแจ้งความประสงค์ ได้ที่คุณพิศมัย แก้วประเสริฐ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2556