โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร รพ.สต.


“โครงการการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รุ่นที่ ๓ จำนวน 48 คน จากทั่วประเทศ ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 14-25 พค. 2555”

From โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร รพ.สต., posted by on 5/15/2012 (35 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher