โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน