ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลการวิพากษ์ test blueprint

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลการวิพากษ์ test blueprint

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้รับมอบหมายจากคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์ test blueprint ในการสอบความรู้รวบยอดทางการพยาบาลใน ๘ วิชาหลักทางการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย ๑) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒) การพยาบาลผู้ใหญ่ ๓) การพยาบาลผู้สูงอายุ ๔) การผดุงครรภ์ ๕)การพยาบาลมารดาและทารก ๖) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๗)การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น และ ๘) จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระเป็นประธานเปิดงาน อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  เป็นวิทยากร บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้: พิชิตความสําเร็จในการสอบสภาการพยาบาล โดยจัดขึ้นในวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร