กำหนดการนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2556 พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายวันรายงานตัว

logo

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
กำหนดการนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556
นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปี่ที่1 รุ่นที่115

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่