กำหนดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงภายในวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
กำหนดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงภายในวิทยาลัย
ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๒
วันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖


วันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.         เปิดประชุมโดย  ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
๐๙.๑๕-๑๖.๐๐ น.         แนะนำวิทยากร และฟังการบรรยาย โดย อาจารย์พร บุญมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ร่วมจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
–  แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.         ร่วมแบ่งกลุ่ม ๖ กลุ่ม ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ร่วมกับวิทยากร โดยอาจารย์พร บุญมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
–   นำเสนอผลงานกลุ่ม ๖ กลุ่ม
–   สรุปประเด็นข้อซักถาม

หมายเหตุ : ๑. พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงเช้า  เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.
ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.
๒.  พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.