ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

รายงานตัว

[/vc_column_text][vc_column_text]

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา

ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไป

๑) มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี บริบูรณ์

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโสตนทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไป

๑) มีสัญชาติไทยสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๓. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไป

๑) มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป

๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 

ประกาศ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙[/vc_column_text][vc_column_text]

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]