รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

……………………………………………………………….

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามาถ ทักษะ และสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน

วัน เวลา และสถานที่

ในการประเมินฯ

เลขประจำตัวผู้สมัคร

1. ความรู้ความสามารถ

๑.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป(10 คะแนน)

วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียนและ

สอบปฏิบัติ

1.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(40 คะแนน)

วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน

ด้วยข้อสอบอัตนัย

2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)

วิธีการประเมิน  โดยการสอบสัมภาษณ์

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

 

เวลา 09.00 – 11.30 น.

 

 

 

 

เวลา 13.00 – 14.00 น.

 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

01 – 02

 

ประกาศ ณ วันที่  23   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อเอกสารเพิ่มเติม