กำหนดการพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘ อาคารเรียน ๒
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

…………………………………….. 

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๙๐.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.        ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.        พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
นพ. สมควร  หาญพัฒนชัยกูร
กล่าวเปิดโดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ. สุพรรณ  ศรีธรรมมา
๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ น.        กล่าวต้อนรับนิสิต โดย ท่านฑูตด้านการศึกษาและวัฒนธรรมสถานฑูตอินโดนีเซียประจำ ประเทศไทย
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.        กล่าวต้อนรับนิสิต โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น.        รับชม Slide presentation การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.        รำอวยพร โดย นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
๑๑.๑๕- ๑๑.๓๐ น.         อาจารย์และนิสิตกล่าวแนะนำตัว
๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น.        ถ่ายรูปหมู่
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.        นิสิต ปี ๑ แนะนำตัวกับนิสิต ปี ๒
๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น.         ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ           รับประทานอาหารว่างระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ –๑๐ ๓๐ น. 

Opening Ceremony for the Master of Nursing Science Program:
Family and Community Health Nursing (International Program)

2 Batch Academic Year 2012
At Rachphruek hall, Floor 8th Building 2
 Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira

Agenda

5th November, 2012

9.00 – 10.00 am          Registration
10.00 – 10.20 am        Opening Ceremony:
Report Presentation by Dr. Somkuan Hanpatchaiyakul, Director of Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health
Welcome and opening speech given by
Dr. Suphan Srithamma
Deputy Permanent Secretary, Ministry of Public Health
10.20 – 10.30 am        Speech by His Excellency the Education and Culture Attache’ The Embassy of Indonesia
10.30 – 10.40 am        Welcome Speech by The President of Kasetsart University
10.50 – 11.00 am        Slide Presentation “The Master of Nursing Science Program” by                                    Dr. Kanokwan Wetasin International Relation Coordinator, BCNNV
11.00 – 11.15 am        Thai Classical Dance by Students of BCNNV
11.15 – 11.30 am        Meeting with BCNNV staff
11.30 – 11.45 am        Group Photo
11.45 – 12.00 am        New students meeting with the senior students
12.00–13.00 pm          Luncheon Reception