รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
——————————————-
ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดงานจ้าง ดังนี้
1.1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จำนวน 2 คน อัตราค่าจ้าง 9,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)/เดือน
1.2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการงานยานพาหนะ จำนวน 2 คน อัตราค่าจ้าง
10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) /คน/เดือน
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (กรณีผู้สมัครมีอายุเกิน 60 ปี
ต้องผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยก่อน)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
5) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน(ถ้ามี)
1.3 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /คน /เดือน
1.4 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /เดือน
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
5) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
6) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
5) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
1.5 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน แพทย์แผนไทย จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) /เดือน
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์อายุไม่น้อยกว่า 22 ปีบริบูรณ์
6) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
7) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
1.6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) /เดือน
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
5) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง
6) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
เป็นอย่างดี
7) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
1.7 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)/เดือน
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
6) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
เป็นอย่างดี
7) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน(ถ้ามี)
2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
2.1 วุฒิการศึกษา
2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
2.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนา
ถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
2. 3. วัน เวลา การขอรับใบสมัครและยื่นใบเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 ตุลาคม 2561 เวลา
8.30- 16.30 น.
4. วัน เวลา สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
4.1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทะเบียนและประเมินผล
– สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์
4.2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานบริการวิชาการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย และจ้างเหมา
บริการปฏิบัติติงานธุรการ
– สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์
5. วัน เวลา สอบสัมภาษณ์
5.1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
บริการงานยานพาหนะ และจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทะเบียนและประเมินผล
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-14.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 202

5.2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานบริการวิชาการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย และ
จ้างเหมาบริการปฏิบัติติงานธุรการ
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๒๐๒
5. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบ 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 วัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office วัดจากทักษะการปฏิบัติงานจริง (ยกเว้นผู้สมัครลำดับที่ 1 – 2)
ส่วนที่ 2 วัดความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์
5.2 ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ๒ ส่วน รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
5.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
6 การทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาทำสัญญาจ้างเหมาบริการกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ประกาศ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561