ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และส่งผล การตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ การรับแบบ Admissions (รอบที่ ๒)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และส่งผล การตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ การรับแบบ Admissions (รอบที่ ๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกาย จำนวน ๓ ราย ดังนี้

  • นางสาวณัฐญา นพเทา
  • นางสาวปนัดดา พูลผล
  • นางสาววรดา บุญเกิดรอด

ซึ่งบุคคลดังกล่าว ไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายตามวันและเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ดาวน์โหลดเอกสาร