รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชี จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน

admin

15/11/2562

ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยาบน 2563 นั้น ขณะนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดไฟล์แนบนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

admin

13/11/2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชี […]

admin

24/10/2562

ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย สกอ.

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้อาจารย์สุชีวา วิชัยกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นพรัตน์วชิระ ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2562

admin

30/09/2562

Home Care Nursing: Surviving in an Ever-Changing Care Environment

Authors: Marrelli, T. M. Publication Information: Indianapolis : Sigma Theta Tau International. 2017 Resource Type: eBook. Description: Tina M. Marrelli’s new book, Home Care Nursing: Surviving in an Ever-Changing Care Environment is a practical and comprehensive guidebook written concisely and without jargon or insider acronyms, making the book accessible to anyone whose work is connected […]

admin

05/09/2562
1 2 3 49