อบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 โดยมีดร.พยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 223 คน และได้รับเกียรติ จาก ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก และรักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธี

admin

03/05/2564

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จำนวน 14 มาตรา สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว อาทิ มาตรา 4 “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้อง มีการประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 5 พ.ร.ก.นี้ไม่ใช้บังคับแก่ (1) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา (2) การประชุมเพื่อจัดทำคำ พิพากษาหรือคำสั่งของศาล (3) การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ (4) การประชุมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 9 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ (4) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ […]

admin

20/04/2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชี จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน

admin

15/11/2562

ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยาบน 2563 นั้น ขณะนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดไฟล์แนบนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

admin

13/11/2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชี […]

admin

24/10/2562
1 2 50