ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล ได้นำนิสิตชั้นปี 4 รุ่น 118 จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านแนวคิด ประวัติการพัฒนาการพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่สำคัญที่ควรตระหนัก บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล และการควบคุมดูแลพยาบาลในประเทศไทย ณ สภาการพยาบาล

Phuttarak Mulmuang

30/08/2562

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://discipline.ops.moph.go.th/

Phuttarak Mulmuang

30/08/2562

กำหนดการสอบภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอส่งประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่องกำหนดการสอบภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

Phuttarak Mulmuang

27/08/2562

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก มีการปรับทิศทางขององค์กรเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก โดยความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลาง และวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของสถาบันฯ ตลอดจนต้องมีการนำแผนยุทธ์ศาสตร์ที่กำหนดสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้วย แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563 – 2567

Phuttarak Mulmuang

20/08/2562

กิจกรรมตลาดนัดความดี โครงการครอบครัวคุณธรรม

นิสิตพยาบาลจัดกิจกรรมตลาดนัดความดี แสดงผลงานโครงการครอบครัวคุณธรรม โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติให้นิสิตมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ไปประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ที่ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต

Phuttarak Mulmuang

19/08/2562
1 2 4