ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และเพิ่มเติม รอบ Quota ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบ Quota ปีการศึกษา 2565 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศส่งเอกสาร ดังนี้ 1. ใบสมัครที่พิมพ์จาก http://admission.pi.ac.th 2. สำเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) 5. ใบรับรองหน่วยกิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่แสดงจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 จากโรงเรียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ https://www.admission.pi.ac.th) 6) ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (ทป.004) โดย 1. สแกนเอกสารส่งมาที่อีเมล [email protected] 2. ส่งเอกสารฉบับจริงมายังวิทยาลัย จ่าหน้าซองถึง งานทะเบียนวัดและประมวลผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 681 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ระหว่างวันที่ 21 […]

Noppawan Arsa

21/04/2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง วิชาการเงินและบัญชี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลคะแนนการสอบออกแล้วโดยที่ผู้ที่มีคะแนนเกิน 60% ขอให้มาสัมภาษณ์ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -11.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน  2   ชั้น 2 ห้อง 201 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่

Noppawan Arsa

17/03/2565
1 2 96