ประชุมวิชาการนานาชาติ

ท่านผู้อำนวยการ ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ นำขณะคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่และนิสิตทำหน้าที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iHSEP 2019 : The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 วันที่ 11 – 13 พ.ย. 62 — ที่ Miracle Grand Convention Hotel

Noppawan Arsa

12/11/2562

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

ท่านผู้อำนวยการ ดร. พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พร้อมด้วย อาจารย์นันทิยา ปรียาเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายของที่ระลึกในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยากร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ วันที่ 26-28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และนิสิตของวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานนี้ด้วย

Noppawan Arsa

29/10/2562

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 วันที่ 4-5 กันยายน 2562 โดยมี ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร เป็นประธานระดับสถาบัน และ อ.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ เป็นประธานระดับหลักสูตร ได้รับความกรุณาจากประธานทั้งระดับสถาบันและประธานระดับหลักสูตรพร้อมทั้งคณะกรรมการในการให้ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

Noppawan Arsa

06/10/2562
1 2 3 72