ประกาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)

ประกาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)       ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

Noppawan Arsa

24/09/2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ ๐๐๑ นางสาวสุภัชญา ทรัพย์เจริญ ๐๐๒ นางสาวลีนา รังประเสริฐ ๐๐๓ นางสาวชนิตสิริ จิยังชัย ๐๐๔ นางสาวสุพัตรา หลองคุ้ม ๐๐๕ นางสาวจตุพร อยู่นาค   ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวสอบข้อเขียนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ห้อง ๕๐๓ ชั้น ๕ อาคารเรียน ๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Noppawan Arsa

20/09/2564

ภาพพิธีปิดโครงการอบรมและมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรการอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต” (หลักสูตร 1 เดือน)

วันที่ 10 กันยายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (หลักสูตร 1 เดือน) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร อีกทั้งยังให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางสุรีย์พร กุมภคาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรม ในครั้งนี้ โดยมีผู้สำเร็จการอบรมจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงคมนาคมและสังกัดโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 คน

Noppawan Arsa

11/09/2564

ภาพกิจกรรมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 2564 (ระยะที่ 1) และ วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 (ระยะที่2) โดย ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงานพิธีปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ อีกทั้งยังให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม แก่ข้าราชการ ในระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ จากหน่วยงานส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส่วนภูมิภาคในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 49 คน

Noppawan Arsa

31/08/2564

รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 17 กันยายน 2564 ในวันเวลาราชการ อ่านรายละเอียดได้ที่

Noppawan Arsa

27/08/2564
1 2 3 90