การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quata ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ ประกาศการรับสมัคร รอบที่ 2 Quata ปฏิทินการศึกษา รอบที่ 2 Quata

Noppawan Arsa

10/03/2565

ภาพกิจกรรมโครงการจิตตปัญญาพัฒนาความเป็นมนุษย์ “ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสําเร็จการศึกษา ” ประจําปีการศึกษา 2564 ผู้สําเร็จการศึกษา รุ่น 120

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการจิตตปัญญาพัฒนาความเป็นมนุษย์ “ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสําเร็จการศึกษา ” ประจําปีการศึกษา 2564 ผู้สําเร็จการศึกษา รุ่น 120 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิชารัตน์ เจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่น 120 จำนวน 60 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพร โอภาสวัตชัย ให้การบรรยายเรื่อง ความเสี่ยงด้านจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพพยาบาล รูปแบบ Online ผ่านระบบ Meeting Conference ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นางสาวดวงกมล สุขทองสา อาจารย์ภาค วิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นางสาวเมทินี บุญเที่ยง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้า wound Care Clinic โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และนางสาววิสิฏฐา พันธุ์เอี่ยม […]

Noppawan Arsa

11/02/2565

Noppawan Arsa

18/01/2565
1 2 6