ภาพพิธีสำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัดพิธีสำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยมีดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธาน

Noppawan Arsa

16/03/2563

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น 26 คน โดยมีนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่4 ประธานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และมีนพ. วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

Noppawan Arsa

30/11/2562

นำเสนอผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร. บุษบา สงวนประสิทธิ์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง : การส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการสังเคราะห์เชิงบรรยาย(Enhancing Accessibility to Urban Primary Care Service: systematic review and narrative synthrsis) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ iHSEP 2019 : The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ย. 62 — ที่ Miracle Grand Convention Hotel

Noppawan Arsa

13/11/2562

collaboration

The Praboromarajchanok Institute (PBRI), Ministry of Public Health Thailand and the Association of Indonesian Nursing Education Centers (INC), Indonesia recognize the benefits of developing a collegial relationship between our respective schools to establish strong international links. To this aim we propose the following agreement: The purposes of this agreement are to develop academic and educational […]

Noppawan Arsa

13/11/2562
1 2 3 43