แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลระดับเหรียญเงินและระดับเหรียญทองแดง ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัลดังนี้ 1.นวัตกรรมผลงานเรื่อง”หุ่นสวนชวนนึกฝึกทักษะ” ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 2.นวัตกรรมผลงานเรื่อง” PO2 watch” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 3.นวัตกรรมผลงานเรื่อง”เครื่องประคบเข่า” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 4.นวัตกรรมผลงานเรื่อง”เข็มขัดให้ความร้อนลดอาการปวด” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

Noppawan Arsa

08/08/2563

วันรายงานตัวนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้รายงานตัววันที่ 3 สิงหาคม 2563 ให้ไปรายงานตัวที่ห้องทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา 308 ชั้น 3 อาคารเรียน 2 เวลาตั้งแต่ 08.30 -09.30 น. โปรดเตรียม Mask อุปกรณ์ป้องกัน covid-19 ติดตัวมาด้วย รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว โปรดเตรียม Mask อุปกรณ์ป้องกัน covid-19 ติดตัวมาด้วย แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง บัตรผ่านประตูใช้วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว เอกสารการเปิดบัญชี 1. สำเนาบัตรประชาชน ถ่ายหน้าและหลัง 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. เขียนเบอร์โทรศัพท์ กับที่อยู่ปัจจุบันในสำเนาบัตรประชาชน

Noppawan Arsa

30/06/2563
1 2 3 45