ภาพรับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2565 ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีรับรางวัลสถาบันอุดมศึกษา ปลอดบุหรี่ 2565 ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย รางวัลเพชรนครา โดย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

Noppawan Arsa

25/02/2565

ภาพโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพบรมราชชนก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมในพิธีโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยการถ่ายทอดสดจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้มีการศึกษาดีเด่นปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้ปัจฉิมโอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัด 39 วิทยาลัย

Noppawan Arsa

15/02/2565

ภาพกิจกรรมโครงการจิตตปัญญาพัฒนาความเป็นมนุษย์ “ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสําเร็จการศึกษา ” ประจําปีการศึกษา 2564 ผู้สําเร็จการศึกษา รุ่น 120

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการจิตตปัญญาพัฒนาความเป็นมนุษย์ “ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสําเร็จการศึกษา ” ประจําปีการศึกษา 2564 ผู้สําเร็จการศึกษา รุ่น 120 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิชารัตน์ เจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่น 120 จำนวน 60 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพร โอภาสวัตชัย ให้การบรรยายเรื่อง ความเสี่ยงด้านจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพพยาบาล รูปแบบ Online ผ่านระบบ Meeting Conference ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นางสาวดวงกมล สุขทองสา อาจารย์ภาค วิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นางสาวเมทินี บุญเที่ยง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้า wound Care Clinic โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และนางสาววิสิฏฐา พันธุ์เอี่ยม […]

Noppawan Arsa

11/02/2565
1 2 55