ประชุมวิชาการนานาชาติ

ท่านผู้อำนวยการ ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ นำขณะคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่และนิสิตทำหน้าที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iHSEP 2019 : The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 วันที่ 11 – 13 พ.ย. 62 — ที่ Miracle Grand Convention Hotel

Noppawan Arsa

12/11/2562

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

ท่านผู้อำนวยการ ดร. พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พร้อมด้วย อาจารย์นันทิยา ปรียาเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายของที่ระลึกในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยากร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ วันที่ 26-28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และนิสิตของวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานนี้ด้วย

Noppawan Arsa

29/10/2562

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 วันที่ 4-5 กันยายน 2562 โดยมี ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร เป็นประธานระดับสถาบัน และ อ.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ เป็นประธานระดับหลักสูตร ได้รับความกรุณาจากประธานทั้งระดับสถาบันและประธานระดับหลักสูตรพร้อมทั้งคณะกรรมการในการให้ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

Noppawan Arsa

06/10/2562

พิธีประดับหมวก แถบหมวก และเครื่องหมายแสดงชั้นปี, พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู และประทีปปณิธาน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดพิธีประดับหมวก แถบหมวก และเครื่องหมายแสดงชั้นปี, พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู และประทีปปณิธาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน 2 ชั้น 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ พยาบาลกิตติคุณ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองของนิสิตพยาบาลเข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตพยาบาล

นัฐวุฒิ สังประเสริฐ

18/09/2562

พิธีเชิญชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ประจำปี 2562

ดร.พเยาว์   พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พร้อมด้วย ดร.สุชีวา วิชัยกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีเชิญชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวนทั้งสิ้น 9 คน

Noppawan Arsa

15/09/2562
1 2 3 42