ภาพกิจกรรม

พิธีประดับหมวก แถบหมวก และเครื่องหมายแสดงชั้นปี, พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู และประทีปปณิธาน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดพิธีประดับหมวก แถบหมวก และเครื่องหมายแสดงชั้นปี, พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู และประทีปปณิธาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน 2 ชั้น 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ พยาบาลกิตติคุณ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองของนิสิตพยาบาลเข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตพยาบาล

พิธีเชิญชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ประจำปี 2562

ดร.พเยาว์   พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พร้อมด้วย ดร.สุชีวา วิชัยกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีเชิญชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวนทั้งสิ้น 9 คน

ประชุมการเตรียมการตรวจรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561  โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานและได้รับเกียรติจาก อาจารย์พร บุญมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร

ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล ได้นำนิสิตชั้นปี 4 รุ่น 118 จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านแนวคิด ประวัติการพัฒนาการพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่สำคัญที่ควรตระหนัก บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล และการควบคุมดูแลพยาบาลในประเทศไทย ณ สภาการพยาบาล

กิจกรรมตลาดนัดความดี โครงการครอบครัวคุณธรรม

นิสิตพยาบาลจัดกิจกรรมตลาดนัดความดี แสดงผลงานโครงการครอบครัวคุณธรรม โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติให้นิสิตมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ไปประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ที่ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต

1 2 3 42