พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยมี ดร.พยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมและได้รับเกียรติจาก นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์ นโยบาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพ และการปลูกฝังค่านิยม MOPH ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 49 คน

Noppawan Arsa

03/05/2564

อบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 โดยมีดร.พยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 223 คน และได้รับเกียรติ จาก ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก และรักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธี

admin

03/05/2564

ภาพโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

งานทะเบียน วัดและประเมินผล กลุ่มงานวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ จากสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครื่องมือวัดและ ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 202 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Noppawan Arsa

11/03/2564

CoP: Research and Publication” Phase I ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2564 “CoP: Research and Publication” Phase I ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติวันที่ 6 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สิงหนาท น้อมเนียน อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,ผศ.ดร. บรรจบ วันโน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,อาจารย์ชัชวาล วงค์สารี อาจารย์ประจำกลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และแรงบันดาลใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิชาติเป็นประธานเปิดงาน มีคณาจารย์เข้าร่วม ทั้ง online และ onsite ณ ห้องประชุม 202

Noppawan Arsa

08/03/2564

ภาพพิธีสำเร็จการศึกษาและคืนบัณฑิตสู่แผ่นดินประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาและคืนบัณฑิตสู่แผ่นดินประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาพยาบาลรุ่น 119  ในงานคณาจารย์และผู้สําเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าอาคารเรียน ๑  ผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ปกครองร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณาจารย์ประดับช่อราชพฤกษ์แสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมี ดร.พเยาว์ พงศ์ศักดิ์ชาติเป็นประธานในพิธี

Noppawan Arsa

07/03/2564
1 2 49