“รวมพลัง สู้โควิด-19 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและให้กำลังใจ แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี”

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์นพรัตน์วชิระ ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของ อาหารและน้ำดื่ม เพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นำทีมโดยดร.สุทธิชารัตน์ เจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของ อาหารและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Noppawan Arsa

20/05/2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3,4)

กลุ่มงานวิชาการและกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์สุรัตนา ทศนุต หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3,4) สำหรับการเรียน การสอนในปีการศึกษา 2564 เพื่อการพัฒนาการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3 และ มคอ.4 ) สอดคล้องกับ มคอ. 2 และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน

Noppawan Arsa

20/05/2564

จิตอาสา ร่วมคัดกรอง และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Covid-19)

       คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลผู้รับบริการและร่วมคัดกรองฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 (Covid-19) สำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564

Noppawan Arsa

20/05/2564
1 2 51