ประกาศรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรงจากพื้นที่)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก — ประกาศรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรงจากพื้นที่) วิทยาลัยรับสมัครโควตาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก — รับสมัครผ่าน ระบบ https://admission.pi.in.th วันที่ 18 – 29 มกราคม 2564 — คุณสมบัติ เป็นผู้กำลังศึกษาชั้น ม.6 (ผลการเรียน 5 เทอม) GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต ผล GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 กลุ่มสาระฯ รู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ผล GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ผล GPA […]

Noppawan Arsa

15/01/2564

รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3 วิธีการสมัครและจัดส่งเอกสาร 1.ผู้สมัครลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันพระบรมราชชนนก ทางเว็บไซต์  http://co-dev.pi.ac.th ขยายเวลาถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 (ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย www.bcnnv.ac.th) 2. ดาวน์โหลดหนังสืออนุมัติให้ลาอบรมจากเว็บไซต์ของวิทยาลัย www.bcnnv.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (สามารถใช้หนังสือส่งตัวผู้เข้าอบรมแทนได้) 3. ผู้สมัครสแกนเอกสารประกอบการสมัครส่งมาที่อีเมล์ [email protected] ภายในวันที่  12 มกราคม 2564 และให้ผู้สมัครนำเอกสารประกอบการสมัครที่ถ่ายสำเนามาส่งในวันที่เปิดการอบรม คู่มือการเข้าใช้ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์  

Noppawan Arsa

14/01/2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Noppawan Arsa

30/11/2563
1 2 3