รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ ๐๐๑ นางสาวสุภัชญา ทรัพย์เจริญ ๐๐๒ นางสาวลีนา รังประเสริฐ ๐๐๓ นางสาวชนิตสิริ จิยังชัย ๐๐๔ นางสาวสุพัตรา หลองคุ้ม ๐๐๕ นางสาวจตุพร อยู่นาค   ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวสอบข้อเขียนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ห้อง ๕๐๓ ชั้น ๕ อาคารเรียน ๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Noppawan Arsa

20/09/2564

ภาพพิธีปิดโครงการอบรมและมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรการอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต” (หลักสูตร 1 เดือน)

วันที่ 10 กันยายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (หลักสูตร 1 เดือน) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร อีกทั้งยังให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางสุรีย์พร กุมภคาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรม ในครั้งนี้ โดยมีผู้สำเร็จการอบรมจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงคมนาคมและสังกัดโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 คน

Noppawan Arsa

11/09/2564

ภาพกิจกรรมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 2564 (ระยะที่ 1) และ วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 (ระยะที่2) โดย ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงานพิธีปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ อีกทั้งยังให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม แก่ข้าราชการ ในระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ จากหน่วยงานส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส่วนภูมิภาคในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 49 คน

Noppawan Arsa

31/08/2564

ภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์จริยธรรมการวิจัยเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากล

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับมอบหมายจากคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์จริยธรรมการวิจัย เพื่อเข้าสู่การรับรอง มาตรฐานระดับสากล (NECAST & SIDCER – FERCAP) ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยนำร่อง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์ รักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พญ.จันทรา เหล่าถาวร และทีมจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการจัดประชุมครั้งนี้ รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 คน

Noppawan Arsa

23/08/2564

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา รุ่นที่ 123 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รุ่น 123 และผู้ปกครองพร้อมให้โอวาท รวมทั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยและคณาจารย์ร่วมกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจในการเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meeting

Noppawan Arsa

07/07/2564
1 2 7