ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความรู้และทักษะด้านการออกข้อสอบวัดความรู้รวบยอดที่มีคุณภาพทางการพยาบาลและให้ได้ข้อสอบความรู้รวบยอดที่ตรงกับวัตถุประสงค์ส่งผลทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่งมีความรู้ตามมาตรฐานที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา จากวิทยาลัยพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและวิพากษ์บลูพรินท์ข้อสอบ (test blueprint) ดำเนินการระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 ได้ดำเนินการไปแล้ว ระยะที่ 2 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบ ๘ รายวิชาหลัก จาก test blue print ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์  รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีและบรรยาย เรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาบัณฑิตในยุคกระแสของการเปลี่ยนแปลง […]

Noppawan Arsa

30/11/2563

ทำบุญหอพักประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (หอจันทร์และบ้านแจ่ม) มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและนักศึกษาร่วมงานในพิธี โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดสัมมาชัญญาวาส เจริญพระพุทธมนต์และแสดงธรรมเทศนา เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก ณ หอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Noppawan Arsa

09/11/2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลการวิพากษ์ test blueprint

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้รับมอบหมายจากคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์ test blueprint ในการสอบความรู้รวบยอดทางการพยาบาลใน ๘ วิชาหลักทางการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย ๑) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒) การพยาบาลผู้ใหญ่ ๓) การพยาบาลผู้สูงอายุ ๔) การผดุงครรภ์ ๕)การพยาบาลมารดาและทารก ๖) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๗)การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น และ ๘) จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระเป็นประธานเปิดงาน อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  เป็นวิทยากร บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้: พิชิตความสําเร็จในการสอบสภาการพยาบาล โดยจัดขึ้นในวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Noppawan Arsa

04/11/2563

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.สุทธิชารัตน์ จันติยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ เป็นประธานทำบุญตักบาตร ถวายสังฑทาน ในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ภาพ/ข่าว:งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)

Noppawan Arsa

22/10/2563
1 2