ประกาศ/จัดซื้อ/จัดจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ——————————————- ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดงานจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)/เดือน 2. คุณสมบัติทั่วไป 1) มีสัญชาติไทย 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน 5) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา 6) […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดงานจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)/เดือน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการงานดูแลสวนหย่อมและสนามหญ้า จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) /คน/เดือน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /คน /เดือน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 4. 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /เดือน […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ——————————————- ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดงานจ้าง ดังนี้ 1.1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จำนวน 2 คน อัตราค่าจ้าง 9,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)/เดือน 1.2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการงานยานพาหนะ จำนวน 2 คน อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) /คน/เดือน คุณสมบัติทั่วไป 1) มีสัญชาติไทย 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (กรณีผู้สมัครมีอายุเกิน 60 […]

1 2 3 23