บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นั้น การเลือกสรรพนักงานราชการดังกล่าว ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ทราบว่า ๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชี รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก ๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จะมีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี รายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๓. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี ดังนี้ ๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้ ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด ๓.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกําหนด หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ผู้สอบได้ลําดับที่ ๑ […]

Noppawan Arsa

30/09/2564
1 2 28