รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วิชระ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๔๐วพบ๒๒๐๐๒ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๑. นายสหรัฐ เขียวหวาน เลขประจำตัวผู้สอบ ๐๐๑ ๒. นางสาวสิริยากร มิตรจิตร์ เลขประจำตัวผู้สอบ ๐๐๒ ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ […]

Noppawan Arsa

25/08/2565

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาเทคโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการองค์กร

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาเทคโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการองค์กร

Noppawan Arsa

19/07/2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง วิชาการเงินและบัญชี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลคะแนนการสอบออกแล้วโดยที่ผู้ที่มีคะแนนเกิน 60% ขอให้มาสัมภาษณ์ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -11.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน  2   ชั้น 2 ห้อง 201 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่

Noppawan Arsa

17/03/2565
1 2 30