กำหนดการพิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และประทีปปณิธาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการพิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัทร พิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปีและประทีปปณิธาน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 114

admin

20/11/2555

บันทึกการสัมภาษณ์และพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ บันทึกการสัมภาษณ์และพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต ครั้งที่ 2 / ปีการศึกษา 2555 เพื่อมอบแก่นิสิตในงานพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 วันที่สัมภาษณ์และพิจารณา 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 – 20.45 น.

admin

19/11/2555

ขอรับทุนการศึกษา หมดเขต 12 พ.ย. 2555

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง ทุนการศึกษา ************************************************************ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีมติให้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบที่ ๒ จำนวน ๖ ทุน โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ ตามรายละเอียดดังนี้

admin

07/11/2555

กำหนดการพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘ อาคารเรียน ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Phuttarak Mulmuang

02/11/2555
1 21 22 23 24 25