รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ——————————————- ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดงานจ้าง ดังนี้ 1.1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จำนวน 2 คน อัตราค่าจ้าง 9,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)/เดือน 1.2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการงานยานพาหนะ จำนวน 2 คน อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) /คน/เดือน คุณสมบัติทั่วไป 1) มีสัญชาติไทย 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (กรณีผู้สมัครมีอายุเกิน 60 […]

Noppawan Arsa

26/11/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดงานจ้าง 1.1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จำนวน 3 คน  อัตราค่าจ้าง 9,๐๐๐ บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)/เดือน 1.2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการงานยานพาหนะ จำนวน 2 คน อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) /คน/เดือน คุณสมบัติทั่วไป 1)  มีสัญชาติไทย 2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 55 ปี 3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน 5) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน […]

Noppawan Arsa

03/10/2561
1 2 3 4 5 25