ประกาศ/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติงานนโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 นั้น ขณะนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้พิจาณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วโดยมีรายชื่อดังนี้ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร นายชิงชัย หวังพิทักษ์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน นางนฤมล สะสมทรัพทย์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ไม่มีผู้สมัคร ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ 25 กรกฎาคม เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

  ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม –๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร จำนวน ๑ คน ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๒. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน จำนวน ๑ คน ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติทั่วไป ๑) มีสัญชาติไทย ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ และไม่เกิน ๕๕ ปี ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ ๕) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ๖) เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ๗) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม –30 กันยายน  2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มงานวิชาการจำนวน 1 คน ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คุณสมบัติทั่วไป 1)  มีสัญชาติไทย 2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 และไม่เกิน 55 ปี 3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ (สำหรับผู้สมัครจ้างเหมา […]

1 2 3 4 5 23