ข่าวทั่วไป

งานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Alma Ata University ประเทศอินโดนีเซีย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักของผู้มาร่วมงาน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างความร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อนิสิตพยาบาลและคณาจารย์ฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และภารกิจด้านการพยาบาลทั้งในหรือต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการประชุมอบรมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตรที่มีข้อตกลงร่วมกัน

รางวัลการนำเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นส.อรวรรณ นภากาศ และคณะ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น เรื่อง “รถพยุงเดินอัจฉริยะ Smart Walker” การประกวดผลงานวิจัย และนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมพยาบาลทหารบก และกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

1 2 3 51