ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และเพิ่มเติม รอบ Quota ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบ Quota ปีการศึกษา 2565 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศส่งเอกสาร ดังนี้ 1. ใบสมัครที่พิมพ์จาก http://admission.pi.ac.th 2. สำเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) 5. ใบรับรองหน่วยกิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่แสดงจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 จากโรงเรียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ https://www.admission.pi.ac.th) 6) ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (ทป.004) โดย 1. สแกนเอกสารส่งมาที่อีเมล [email protected] 2. ส่งเอกสารฉบับจริงมายังวิทยาลัย จ่าหน้าซองถึง งานทะเบียนวัดและประมวลผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 681 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ระหว่างวันที่ 21 […]

Noppawan Arsa

21/04/2565

การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quata ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ ประกาศการรับสมัคร รอบที่ 2 Quata ปฏิทินการศึกษา รอบที่ 2 Quata

Noppawan Arsa

10/03/2565
1 2 70