รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วิชระ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๔๐วพบ๒๒๐๐๒ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๑. นายสหรัฐ เขียวหวาน เลขประจำตัวผู้สอบ ๐๐๑ ๒. นางสาวสิริยากร มิตรจิตร์ เลขประจำตัวผู้สอบ ๐๐๒ ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ […]

Noppawan Arsa

25/08/2565

รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบสอง)

ประกาศรับสมัคร PN 3 ครั้งที่ 2 ใบรับสมัคร PN 3 ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กําหนดการรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบสอง) ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา ๑. คุณสมบัติทั่วไป ๑.๑ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ๑.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา ๑.๓ สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน ๑.๔ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ๑.๕ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือการผิดลหุโทษ ๑.๖ ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นผู้เข้าร่วมการศึกษาจากสถาบันการศึกษาใด ๆ และกระทําผิดทางวินัย ๒. […]

Noppawan Arsa

27/07/2565
1 2 73