ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประดับหมวก แถบหมวก และเครื่องหมายแสดงชั้นปี, พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู และประทีปปณิธาน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดพิธีประดับหมวก แถบหมวก และเครื่องหมายแสดงชั้นปี, พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู และประทีปปณิธาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน 2 ชั้น 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ พยาบาลกิตติคุณ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองของนิสิตพยาบาลเข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตพยาบาล

พิธีเชิญชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ประจำปี 2562

ดร.พเยาว์   พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พร้อมด้วย ดร.สุชีวา วิชัยกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีเชิญชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวนทั้งสิ้น 9 คน

ประชุมการเตรียมการตรวจรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561  โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานและได้รับเกียรติจาก อาจารย์พร บุญมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร

กำหนดการสอบภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอส่งประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่องกำหนดการสอบภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

งานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Alma Ata University ประเทศอินโดนีเซีย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักของผู้มาร่วมงาน

1 2 3 52