CoP: Research and Publication” Phase I ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2564 “CoP: Research and Publication” Phase I ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติวันที่ 6 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สิงหนาท น้อมเนียน อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,ผศ.ดร. บรรจบ วันโน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,อาจารย์ชัชวาล วงค์สารี อาจารย์ประจำกลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และแรงบันดาลใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิชาติเป็นประธานเปิดงาน มีคณาจารย์เข้าร่วม ทั้ง online และ onsite ณ ห้องประชุม 202

Noppawan Arsa

08/03/2564

ภาพพิธีสำเร็จการศึกษาและคืนบัณฑิตสู่แผ่นดินประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาและคืนบัณฑิตสู่แผ่นดินประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาพยาบาลรุ่น 119  ในงานคณาจารย์และผู้สําเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าอาคารเรียน ๑  ผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ปกครองร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณาจารย์ประดับช่อราชพฤกษ์แสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมี ดร.พเยาว์ พงศ์ศักดิ์ชาติเป็นประธานในพิธี

Noppawan Arsa

07/03/2564

ภาพบรรยากาศโครงการจิตตปัญญาพัฒนาความเป็นมนุษย์ พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีกาศึกษา 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดโครงการจิตตปัญญาพัฒนาความเป็นมนุษย์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 119 ระหว่างวันที่ 2-3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธาน โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้ วันที่ 2 มีนาคม 2564 ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประภัสสร พงษ์พันธุ์พิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความเสี่ยงด้านจริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล “ข้อคิดจากกรณีศึกษา” ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โรจนาวี ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,นางสาวเมทินี บุญเที่ยง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้า wound Care Clinic โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ,นางสาววิสิฏฐา พันธุ์เอี่ยม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสวนาเรื่อง […]

Noppawan Arsa

04/03/2564

ภาพพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

วันที่ 1 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข และร่วมบรรยายในหัวข้อ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 16 คน

Noppawan Arsa

03/03/2564
1 2 61