จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://discipline.ops.moph.go.th/

Phuttarak Mulmuang

30/08/2562

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก มีการปรับทิศทางขององค์กรเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก โดยความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลาง และวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของสถาบันฯ ตลอดจนต้องมีการนำแผนยุทธ์ศาสตร์ที่กำหนดสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้วย แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563 – 2567

Phuttarak Mulmuang

20/08/2562

เรื่องน่ารู้ พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก

การก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แก่ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 600 คน สร้างแนวคิดในการบริหารจัดการองค์การ เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Phuttarak Mulmuang

16/08/2562

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สบช. ปี 2561-2564

แผนแม่บท IT พร้อมแบบเก็บข้อมูลเพื่อประเมินตามตัวชี้วัด(ด้านสารสนเทศ) ปี 2561-2564 รายละเอียดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันพระบรมราชชนก

admin

07/07/2562

เพลงเทิดพระบิดา

เราทุกคน มั่นกมลใฝ่ความดี เราพร้อมมี ศักดิ์ศรีแห่งมวลชน เรามอบรัก พิทักษ์ ไทยทุกคน เราผจญ ให้ทุกคนกินอยู่ เราลำเค็ญ ยากเข็ญ สู้ฝ่าฟัน เรารักกัน มั่นใจ ไม่หน่ายหนี เราทั้งผอง ปรองดอง สู้ยอมพลี เราชีพนี้ พลีเพื่อ พระบิดา เราพร้อมใจ ต้านโรคภัยให้ปวงชน เราทุกคน สู้ทน ด้วยศรัทธา เราฝึกฝน อุทิศตน ช่วยชีวา ตามรอยพระบิดา คือสัญญาเพื่อปวงชน

Phuttarak Mulmuang

20/06/2562
1 2 3 13