ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จำนวน 14 มาตรา สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว อาทิ มาตรา 4 “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้อง มีการประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 5 พ.ร.ก.นี้ไม่ใช้บังคับแก่ (1) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา (2) การประชุมเพื่อจัดทำคำ พิพากษาหรือคำสั่งของศาล (3) การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ (4) การประชุมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 9 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ (4) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ […]

admin

20/04/2563

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://discipline.ops.moph.go.th/

Phuttarak Mulmuang

30/08/2562

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก มีการปรับทิศทางขององค์กรเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก โดยความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลาง และวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของสถาบันฯ ตลอดจนต้องมีการนำแผนยุทธ์ศาสตร์ที่กำหนดสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้วย แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563 – 2567

Phuttarak Mulmuang

20/08/2562

เรื่องน่ารู้ พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก

การก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แก่ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 600 คน สร้างแนวคิดในการบริหารจัดการองค์การ เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Phuttarak Mulmuang

16/08/2562

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สบช. ปี 2561-2564

แผนแม่บท IT พร้อมแบบเก็บข้อมูลเพื่อประเมินตามตัวชี้วัด(ด้านสารสนเทศ) ปี 2561-2564 รายละเอียดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันพระบรมราชชนก

admin

07/07/2562
1 2 13