ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice) ของอาจารย์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานอำนวยการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice) ของอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอกหญิง ผศ. ดร. วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ เป็นวิทยากร มีการ SHARE ประสบการณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล และให้แต่ละภาควิชานำเสนอแผนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลของอาจารย์ในสาขาวิชา

Noppawan Arsa

18/02/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิมเติม) เว็ปไซด์ https://admission.pi.in.th/

Noppawan Arsa

12/03/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงจากพื้นที่ ดาวน์โหลด ขอให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระท่เป็นสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

Noppawan Arsa

03/03/2563

พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ใน วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ดร.พเยาว์  พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้น มีการเสวนาหัวข้อ“นโยบายสุขภาพและระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ” โดยวิทยากร ดังนี้ ๑. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ ๔ และประธาน Service plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข ๒. นางศศิพินทุ์ มงคลไชย โรงพยาบาลอุดรธานี ๓. นางสุภาภรณ์ ศรีตั้งศิริกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ดร.สุชีวา วิชัยกุล […]

Noppawan Arsa

05/08/2562
1 2 8