Noppawan Arsa

16/01/2565

Research camp Phrase I: การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย ระยะ 1

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบการสนับสนุนทุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ( Research camp Phrase I: การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย ระยะ 1 ) โดย ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุษบา สวงนประสิทธิ์ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับข้องกับงานวิจัยที่ต้องการศึกษา การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการขอจริยธรรมเพื่อการวิจัย และ การสร้างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลวิจัย ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 202 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Noppawan Arsa

22/02/2564

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice) ของอาจารย์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานอำนวยการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice) ของอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอกหญิง ผศ. ดร. วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ เป็นวิทยากร มีการ SHARE ประสบการณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล และให้แต่ละภาควิชานำเสนอแผนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลของอาจารย์ในสาขาวิชา

Noppawan Arsa

18/02/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิมเติม) เว็ปไซด์ https://admission.pi.in.th/

Noppawan Arsa

12/03/2563
1 2 8