ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิมเติม) เว็ปไซด์ https://admission.pi.in.th/

Noppawan Arsa

12/03/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงจากพื้นที่ ดาวน์โหลด ขอให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระท่เป็นสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

Noppawan Arsa

03/03/2563

พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ใน วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ดร.พเยาว์  พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้น มีการเสวนาหัวข้อ“นโยบายสุขภาพและระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ” โดยวิทยากร ดังนี้ ๑. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ ๔ และประธาน Service plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข ๒. นางศศิพินทุ์ มงคลไชย โรงพยาบาลอุดรธานี ๓. นางสุภาภรณ์ ศรีตั้งศิริกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ดร.สุชีวา วิชัยกุล […]

Noppawan Arsa

05/08/2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมพยาบาลทหารบก และกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  

admin

23/07/2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2562-2563 ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ประจําปีงบประมาณ 2562-2563  โดยทําการสอบ ข้อเขียนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 และทําการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น ได้มีผู้ผ่านการคัดเลือก จํานวน 57 คน ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ) โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง นำผลการตรวจร่างกายส่งระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวิชาการ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๒ และยืนยันการเข้าอบรมโดยการชำระค่าลงทะเบียนเข้าอบรมทางธนาคาร ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ […]

admin

25/02/2562
1 2 7