การประชุมวิชาการของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง พัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวคิดพฤฒพลังด้วยการแพทย์ทางเลือก ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เอกสารแนบ 1. หนังสือเชิญประชุม คลิกดาวน์โหลด 2. โครงการ คลิกดาวน์โหลด 3.  แบบตอบรับ คลิกดาวน์โหลด 4. เอกสารประชาสัมพันธ์ คลิกดาวน์โหลด

Noppawan Arsa

16/05/2557

การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   กรุงเทพ  จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ระหว่างวันที่  19-21 มีนาคม 2557 โดยค่าใช้จ่ายสามาร๔เบิกจากต้นสังกัด ตามระเบียบการคลัง คลิกเอกสารให้ดาวน์โหลด

Noppawan Arsa

28/01/2557

รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง มีหลายหลักสูตร ตามเอกสารที่แนบบมาให้ดาวน์โหลดนี้ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร  

Noppawan Arsa

28/01/2557

ประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การพยาบาลเพื่อสุขภาพความงามตามวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การพยาบาลเพื่อสุขภาพความงามตามวัย ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Noppawan Arsa

28/01/2557
1 2 3 4 5 7