ประชุมวิชาการ อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล

สภาการพยาบาล จัดการประชุมวิชาการผู้บริหารการพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล” (The 2nd National Nursing Administration Conference on Future of Administrators and Leaders) สำหรับผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล พยาบาลนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาโทขึ้นไป และผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสาขาวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมโดยค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตอบรับการเข้าร่วมประชุม โทรสารหมายเลข 0-2589-7121, 0-2589-4512 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ เรื่อง อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล

admin

12/05/2556

ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Health Inequity and ASEAN Economic Community : A Regional Rerspective ในวันจันทร์ ที่ 19 และ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้เรื่องสังคมศาสตร์สุขภาพทั้งในและต่างประเทศให้เติบโตเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น คลิกดาวน์โหลดเอกสารกำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ

admin

12/05/2556

เชิญเข้าร่​วมประชุมวิ​ชาการ เรื่อง พยาบาลกับก​ารผลักดัน MDGs สู่ Healthy Thailand by 2015

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เชิญประชุมวิชาการ ในวันที่ 8 – 10 พฤภาคม 2556 และส่งแบบตอบรับกลับ ในวันที่ 4 พฤษภ่คม 2556  ณ โรงแรมติเอมเมอรัลด์ รัชาดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  

Noppawan Arsa

25/04/2556

โครงการฝึกอบรมการบูรณาการทฤษฏี – เทคนิคบริการสุขภาพเชิงสังคม

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนกดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการ บูรณาการทฤษฎี – เทคนิคบริการสุขภาพเชิงสังคมจิตวิทยาแนวใหม่ (Intergrative Innovative Theories & Technique in Psycho – Social Health Care) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 7- 10 พฤษภาคม 2556 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2556 ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลา จังหวัดนครปฐม จึงขอเรียนเชิญท่าน/อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในโครงการจำนวน 2 ท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท่านใดที่สนใจแจ้งความประสงค์ ได้ที่คุณพิศมัย แก้วประเสริฐ ภายในวันที่ 25 […]

admin

24/04/2556

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย ระยะที่ 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย ระยะที่ 1 “เรื่อง กระบวนการจัดทำโครงร่างวิจัย” ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารเรียน ๒

Noppawan Arsa

28/02/2556
1 3 4 5 6 7