CoP: Research and Publication” Phase I ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้แผนปฏิบัติการ

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2564 “CoP: Research and Publication” Phase I ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติวันที่ 6 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สิงหนาท น้อมเนียน อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,ผศ.ดร. บรรจบ วันโน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,อาจารย์ชัชวาล วงค์สารี อาจารย์ประจำกลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และแรงบันดาลใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิชาติเป็นประธานเปิดงาน มีคณาจารย์เข้าร่วม ทั้ง online และ onsite ณ ห้องประชุม 202