ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

ภาพกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกหุ่นจำลอง

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีระเบียบ เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีระบบเสียง จอทีวี และโสตทัศนูปกรณ์ครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

[calendar id="9181"]

วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ

 1. เป็นสื่อกลางสำหรับอาจารย์และนักศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลอง
 2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ
 3. เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทฤษฎีสู่ทักษะการปฏิบัติพยาบาลในสถานการณ์จำลอง ด้วยสื่อที่จัดทำขึ้นเองและสื่อออนไลน์

ระเบียบปฏิบัติ

 • ให้บริการแก่อาจารย์/ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 • ห้ามนักศึกษานำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องฝึกปฏิบัติฯ
 • ผู้ใช้บริการตรวจเช็คหุ่น/ อุปกรณ์ ก่อนใช้งาน ขณะใช้งานและหลังใช้งานทุกครั้ง ถ้าพบว่าอุปกรณ์ชำรุดต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที
 • ภายหลังการใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องทำความสะอาดและจัดเก็บหุ่น/ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมพร้อมใช้งานต่อไป
 • และแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบ พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์
 • ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่หุ่น/ อุปกรณ์ เท่ากับราคาหุ่น/ อุปกรณ์ หากพิจารณา แล้วเห็นว่าเป็นเหตุเนื่องจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
 • ห้ามเคลื่อนย้ายหุ่น/ อุปกรณ์ ออกจากห้องฝึกปฏิบัติฯ ก่อนได้รับอนุญาต
 • จองห้องฝึกปฏิบัติฯ / อุปกรณ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน กรณีจองเร่งด่วนผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับความ สะดวกเท่าที่ควร
 • กรณียกเลิกการใช้ห้องฝึกปฏิบัติฯ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.