ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และเพิ่มเติม รอบ Quota ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบ Quota ปีการศึกษา 2565
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศส่งเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์จาก http://admission.pi.ac.th
2. สำเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1)
5. ใบรับรองหน่วยกิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่แสดงจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 จากโรงเรียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ https://www.admission.pi.ac.th)
6) ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (ทป.004)
โดย 1. สแกนเอกสารส่งมาที่อีเมล [email protected]
2. ส่งเอกสารฉบับจริงมายังวิทยาลัย จ่าหน้าซองถึง งานทะเบียนวัดและประมวลผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 681 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ระหว่างวันที่ 21 – 26 เมษายน 2565
และเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 27 เมษายน 2565