วันรายงานตัวนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2563

เอกสารการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประชาชน ถ่ายหน้าและหลัง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. เขียนเบอร์โทรศัพท์ กับที่อยู่ปัจจุบันในสำเนาบัตรประชาชน