วันรายงานตัวนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้รายงานตัววันที่ 3 สิงหาคม 2563 ให้ไปรายงานตัวที่ห้องทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา 308 ชั้น 3 อาคารเรียน 2 เวลาตั้งแต่ 08.30 -09.30 น.

โปรดเตรียม Mask อุปกรณ์ป้องกัน covid-19 ติดตัวมาด้วย


รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด
ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว

เอกสารการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประชาชน ถ่ายหน้าและหลัง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. เขียนเบอร์โทรศัพท์ กับที่อยู่ปัจจุบันในสำเนาบัตรประชาชน