การรายงานตัวเข้าอบรมลงทะเบียนหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๕ ๑. การรายงานตัวเข้าอบรม และลงทะเบียน             ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจะต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้ารับการอบรมพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับการอบรมภาคที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรม สถานที่รายงานตัวเข้ารับการอบรมที่ห้องธุรการ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Noppawan Arsa

20/05/2556