การสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

ขอให้ผู้สมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกคน ส่งเอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปนี้ ให้สถาบันการศึกษาของท่านภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนสมาชิกสภาการพยาบาลและขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ

admin

19/04/2557