ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่าแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือกิจกรรมวิทยาลัย มีความกระตือรอร้น จิตอาสา ผลการเรียนดี และตามคุณสมบัติที่หน่วยงานหรือเจ้าของทุนกำหนด การสมัครขอรับทุนการศึกษา ขอรับใบสมัครได้ที่ เลขากลุ่มกิจการนิสิต อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 307  เวลา  08:30-16:30 น. หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.bcnnv.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

admin

17/08/2561

ขอรับทุนการศึกษา หมดเขต 13 ธันวาคม 2555

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง ทุนการศึกษา ************************************************************ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครทุน มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ทุน โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ ตามรายละเอียดดังนี้ ผู้มีสิทธิขอรับทุน นิสิตพยาบาลศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ ของการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๔ ปี คุณสมบัติผู้รับทุน ๑. ขาดแคลนทุนทรัพย์ ๒. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร ๓. ช่วยเหลือกิจกรรมวิทยาลัย มีความกระตือรือร้น จิตอาสา จำนวนทุนการศึกษา จำนวน ๑ ทุน มูลค่าทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ตัดสินการให้ทุน คณะกรรมการทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดเวลายื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. […]

Noppawan Arsa

07/12/2555