ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระยะที่ 2 ตามรายการ ดังนี้ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อข้อรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ 681 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bcnnv.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2540-6500 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

admin

28/08/2556

นิสิต ปี 1 ที่สนใจทดสอบความรู้ทางด้าน Eng & IT

ข้อกำหนด: ต้องเป็นนิสิตชั้นปี 1 เท่านั้น อัตราค่าสมัคร: ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท โดยคณะจ่ายให้ 60 บาท/รายวิชา นิสิตจ่าย 40 บาท/รายวิชา โดยนิสิตที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษและ IT จะได้รับเกียรติบัตร ขั้นตอนการสมัคร 1.ให้นิสิตทำการสมัครทดสอบความรู้โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (สมัครได้ทั้งภาษาอังกฤษและ IT) 2.พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินแล้วนำมาชำระเงินที่กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) ภายในวันและเวลาราชการ ตามที่กำหนด คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

admin

05/02/2556