รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่

Noppawan Arsa

04/12/2558

ประกาศรับสมัครระบบคัดตรงจากพื้นที่รอบที่ 1ปีการศึกษา 2559

สถาบันพระบรมราชชนกประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ระบบคัดตรงจากพื้นที่

Noppawan Arsa

09/11/2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่

จากที่คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ได้ประกาศรายชื่อบุคคลให้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศส่งผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ส่งผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจร่างกาย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาฯ คณะกรรมการฯจึงขอประกาศให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป

Noppawan Arsa

31/01/2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2558 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยูธยาในระหว่างวันที่ 5 – 12 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฯ เรียบร้อยแล้วดังรายชื่อต่อไปนี้

Noppawan Arsa

20/01/2558