ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่วิทยาลัยรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 และทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นั้น ขณะนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชริระ ได้คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโสตนทัศนศึกษา นายนัฐวุฒิ  สังประเสริฐ นายศักดิ์พัต  รัตนสุรีย์ นางสาวธัญญรัศมี์  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ นางจารุนันท์  ภาชินดา ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับ 1 มารายงานตัว หากไม่มาจะพิจารณาลำดับถัดไปมารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

admin

31/05/2559