รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดงานจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)/เดือน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการงานดูแลสวนหย่อมและสนามหญ้า จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) /คน/เดือน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยและงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /คน /เดือน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 4. 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /เดือน […]

admin

25/02/2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

admin

10/11/2559
1 2