ขอรับทุนการศึกษา หมดเขต 13 ธันวาคม 2555

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง ทุนการศึกษา ************************************************************ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครทุน มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ทุน โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ ตามรายละเอียดดังนี้ ผู้มีสิทธิขอรับทุน นิสิตพยาบาลศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ ของการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๔ ปี คุณสมบัติผู้รับทุน ๑. ขาดแคลนทุนทรัพย์ ๒. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร ๓. ช่วยเหลือกิจกรรมวิทยาลัย มีความกระตือรือร้น จิตอาสา จำนวนทุนการศึกษา จำนวน ๑ ทุน มูลค่าทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ตัดสินการให้ทุน คณะกรรมการทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดเวลายื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. […]

Noppawan Arsa

07/12/2555