รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชี จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน

admin

15/11/2562

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_column_text] ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)/เดือน คุณสมบัติทั่วไป ๑) มีสัญชาติไทย ๒) มีอายุระหว่าง ๒๐-๖๐ ปี บริบูรณ์ ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒. จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)/เดือน คุณสมบัติทั่วไป ๑) มีสัญชาติไทย ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐-๖๐ ปี บริบูรณ์ […]

Noppawan Arsa

11/07/2559

ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่วิทยาลัยรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 และทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นั้น ขณะนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชริระ ได้คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโสตนทัศนศึกษา นายนัฐวุฒิ  สังประเสริฐ นายศักดิ์พัต  รัตนสุรีย์ นางสาวธัญญรัศมี์  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ นางจารุนันท์  ภาชินดา ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับ 1 มารายงานตัว หากไม่มาจะพิจารณาลำดับถัดไปมารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

admin

31/05/2559

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row full_width=””][vc_column][vc_column_text css_animation=””]ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=””][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css_animation=””]1. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโสตนทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 2. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ […]

admin

23/05/2559

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโสตนทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา        ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ๒. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา         ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) วันเวลา และสถานที่ รับสมัคร ยื่นใบสมัคร และทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์                ๑) รับสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม –๒๒  เมษายน ๒๕๕๙         […]

Noppawan Arsa

29/03/2559
1 2