รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/ รับโอน

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/ รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก (ด้านการสอน) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text margin_bottom=”4″]ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านการสอน) ตำแหน่งเลขที่ 6200 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก       ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง       ๒.ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ค. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด ที่กลุ่มงานอำนวยการ/งานการเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ […]

Noppawan Arsa

01/04/2559