กำหนดการพิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปีและประทีปปณิธาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการพิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัจจ์ พิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปีและประทีปปณิธาน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕

admin

19/11/2556