กำหนดการ“ฉลองบัณฑิต และราตรีราชพฤกษ์” 2556

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการ“ฉลองบัณฑิต และราตรีราชพฤกษ์” ในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น ๑๑๑ และนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่  ๖ วัน เสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Noppawan Arsa

11/07/2556

(ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖

(ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ฝึกซ้อมย่อย ซ้อมย่อย ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ฝึกซ้อมใหญ่ กลุ่มที่ ๔ วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ภาคบ่าย) วันรับจริง วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยนิสิตต้อง ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรและประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและ ภาวะการหางานทำ ได้ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ** นิสิตต้องขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ทุกคน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร**

Noppawan Arsa

23/05/2556