พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 114 #4

“พิธีการมอบหมวกและดวงประทีป เป็นประเพณีที่ดีงามของวิชาชีพการพยาบาลที่สืบทอดกันมายาวนาน หมวกพยาบาลเป็นหมวกผ้าสีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ อ่อนโยน และสะอาด ดวงประทีป แสดงถึงสัญลักษณ์ความเอื้ออาทรแห่งวิชาชีพการพยาบาล เมื่อนักศึกษาได้รับมอบหมวกและดวงประทีปแล้วจึงถือเครื่องคติเตือนใจ และเตือนสติให้นักศึกษาพึงระลึกถึงการดำรงอยู่ในหลักธรรมอันดีของวิชาชีพการพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ คือ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทร และอุทิศตนแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีความสุข ความสบาย หรือปราศจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย ซึ่งองค์พระธีรราชเจ้าทรงโปรดเกล้าประทานข้อความแก่พยาบาลว่า “อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฝากฟ้าสุรารัยสู่แผ่นดิน” สอดคล้องกับปณิธานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์” From พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น114 #4, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/22/2012 (113 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

23/11/2555

พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 114 #2

“พิธีประดับหมวกเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์นองนิสิตพยาบาล ก่อนที่นิสิตพยาบาลจะขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจะต้องเข้าพิธิประดับหมวก และประธีปปณิธาณก่อน หมวกเป็นสัญญลักษณ์ของคุณธรรม เมื่อใดก็ตามที่สวมหมวกพยาบาล พยาบาลทั้งหมดจะไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ อดทนอดกลั้น” From พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น114 #2, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/22/2012 (199 items) ทุน นวมินทร์ เผือดโพธิ์ มอบโดยคุณแม่ของแบงค์… Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

22/11/2555

พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 113 และนิสิต จพช.

“พิธีประดับหมวกจุดประทีป ปณิธาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิต จพช. ก่อนฝึกปฏิบัติในคลินิค” From พิธีประดับหมวกและเข็มชั้นปี2555, posted by on 1/19/2012 (48 items) Generated by Facebook Photo Fetcher

admin

07/05/2555