ติดแถบหมวก

กำหนดการพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557

กําหนดการ “พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗