อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2556

ขอบเขตหน้าที่ ดังนี้ ๑.      จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา  เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ให้การปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลืออบรมดูแลนิสิต จึงมีความจำเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษามีดังต่อไปนี้ ๑.๑  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องคำนึงถึง สวัสดิภาพของนิสิต โดยจะไม่กระทำการใดๆ   ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม ๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่าง  ๆ    เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนิสิตในความดูแลให้เป็นความลับ

Noppawan Arsa

07/08/2556