ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่าแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือกิจกรรมวิทยาลัย มีความกระตือรอร้น จิตอาสา ผลการเรียนดี และตามคุณสมบัติที่หน่วยงานหรือเจ้าของทุนกำหนด การสมัครขอรับทุนการศึกษา ขอรับใบสมัครได้ที่ เลขากลุ่มกิจการนิสิต อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 307  เวลา  08:30-16:30 น. หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.bcnnv.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

admin

17/08/2561

รับสมัครทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ ตามรายละเอียดดังนี้ ผู้มีสิทธิขอรับทุน นิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ ๑-๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Noppawan Arsa

06/09/2557

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 307 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องกิจการนิสิต ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่   หรือ คลิกที่นี่   

Noppawan Arsa

12/06/2556
1 2