ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็น นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 คน และ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน รวมจำนวน 2 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

admin

02/03/2558