รายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้นบัดนี้มีบุคคลที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เป็นนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรง วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นนิสิตใหม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้น รายงานตัว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลารายงานตัวของนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางหน้าเว็ปไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ www.bcnnv.ac.th หรือ www.facebook.com/bcnnv ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดาวนโหลดรายชื่อนิสิตใหม่รอบรับตรง

Noppawan Arsa

22/02/2562