พิธีเชิญชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ประจำปี 2562

ดร.พเยาว์   พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พร้อมด้วย ดร.สุชีวา วิชัยกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีเชิญชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวนทั้งสิ้น 9 คน

Noppawan Arsa

15/09/2562

พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 (ชมภาพ)

“พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ำไท รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ หอประชุม ชั้น 8” From พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 3/14/2013 (221 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

15/03/2556

กำหนดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับบัณฑิตรุ่น 110 และ จพช.รุ่น 5 ณ อาคารจักรพันธ์พันธ์เพ็ญศิริ กลุ่มที่ 1 ซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 12.30 น. ตั้งแถว 07.00 น. (รับจริง วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555) คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการการจัดการโรงแรมและการท่องเทียวสุพรรณบุรี โครงการสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สุพรรณบุรี จำนวนรวมประมาณ 3,323 คน   กลุ่มที่ 2 ซ้อมใหญ่ วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2555 […]

Pipop

08/05/2555

คืนบัญฑิต รุ่น 110 สู่แผ่นดิน

“เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา เรารับนักเรียนมัธยมปลายกลุ่มนี้เข้ามาเป็นศิษย์ เข้ามาเป็นนิสิตแห่ง วพบ.นพรัตน์วชิระ 4ปีที่เขาได้ถูกหล่อหลอมในเบ้าหลอมแห่งนี้ วันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะก้าวออกไปสร้างสาธารณะประโยชน์ในฐานะพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มความภาคภูมิ สถาบันแห่งนี้ยินดียิ่งที่จะส่งคืนบัญฑิตสู่แผ่นดินอีกครั้ง” From คืนบัญฑิต รุ่น 110 สู่แผ่นดิน, posted by on 3/09/2012 (102 items) Generated by Facebook Photo Fetcher

admin

07/05/2555
1 2